Ontwikkelingen in het mbo

De meeste vmbo-leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding in het mbo. Een soepele doorstroom van vmbo naar mbo vergroot de kans van slagen in het mbo en is van groot belang voor de leerlingen. Hoe krijg ik zicht op de ontwikkelingen en mogelijkheden in het mbo in mijn regio? Welke mbo-opleiding sluit het beste aan op ons onderwijs?
 Kies je kernvraag:
 1. Hoe krijg ik zicht op het beleid van het mbo in mijn regio?
  Antwoord:

  Landelijke prioriteiten in het mbo voor de komende jaren zijn o.a.:

  • Invoering van competentiegericht leren en de consequenties daarvan voor verschillende beleidsterreinen, zoals het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven, de aansluiting van het onderwijs bij de vraag op de arbeidsmarkt, het bieden van flexibiliteit en maatwerk en de professionalisering van onderwijsgevenden.
  • Voorkomen van voortijdig schoolverlaten met daarbij passende maatregelen als het versterken van de begeleidings- en zorgstructuur en de samenwerking met het toeleverend onderwijs in de beroepskolom.
  • Leven lang leren met als thema’s het ontwikkelen van nieuwe combinaties van leren en werken, het bieden van EVC en maatwerk en het verzorgen van contractactiviteiten voor bedrijven.

  Elke mbo-instelling kiest daarbij zijn eigen invalshoek afhankelijk van de situatie, kansen en mogelijkheden in de eigen regio. Op de websites van de afzonderlijke mbo-instellingen is meestal aangegeven wat het algemeen beleid is en wat speerpunten zijn. U kunt er ook voor kiezen om persoonlijk contact te leggen met het ROC in uw regio.

   

  Tips:

  Een gemakkelijke manier om de internetadressen van de ROC’s in uw regio te vinden is via de website van de MBO Raad. Ook de contactgegevens van elk ROC vindt u via de website van de MBO Raad.

   

  Links:

  www.minocw.nl
  Op deze website van het ministerie van OCW vindt u alle informatie over het onderwijs: het onderwijsstelsel, de rol van OCW, de wet- en regelgeving en feiten en cijfers rond onderwijs. Bij het thema beroepsonderwijs kunt u o.a. informatie vinden over de strategische agenda, de niveaus van het mbo, de opzet van mbo-opleidingen, kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en vele andere zaken. De website heeft een zoeksysteem voor documenten, zoals nieuwsberichten, toespraken, publicaties, kamerstukken en beleidsonderzoeken.

  www.mboraad.nl
  De MBO Raad is de overkoepelende raad voor alle ROC’s en vakscholen. Op de site treft u o.a. een overzichtskaart aan met alle mbo-instellingen inclusief hun vestigingen met doorklikmogelijkheid naar de website van elke instelling. Verder een overzicht van adressen- en contactgegevens. Ook bevat de site een aparte rubriek met benchmarkgegevens van diverse jaren: ontwikkelingen en trends en vergelijkingen met andere onderwijssectoren wat betreft deelnemersaantallen (groei/krimp), deelnemerstevredenheid, doorstroomgegevens, rendement (percentage gediplomeerden) en budgetbesteding.

  www.mbo2010.nl
  Op deze site alles over de invoering van competentiegericht leren in het mbo: kwalificatiedossiers, regelgeving, praktijkvoorbeelden en thema’s als: onderwijskundige inrichting, beroepspraktijkvorming (BPV), examinering en diplomering, doorlopende leerlijnen, leer-, loopbaan- en burgerschapscompetenties (LLB), professionalisering en bedrijfsvoering.
   

  Gebruikt bronmateriaal:

  Werken aan vakmanschap. Strategische agenda beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2008-2011
  http://www.minocw.nl/documenten/81937_strategische_agenda.pdf
   

  print
 2. Wat houdt competentiegericht onderwijs precies in?
  Antwoord:

  Competentiegericht onderwijs gaat er vanuit dat een beginnend beroepsbeoefenaar over bepaalde competenties moet beschikken om ‘startbekwaam’ te zijn voor de arbeidsmarkt. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Denk bijvoorbeeld aan plannen en organiseren, maar ook het laten zien van vakdeskundigheid. Competentiegerichte opleidingen in het mbo zijn gebaseerd op  landelijk ontwikkelde en door de minister goedgekeurde  kwalificatiedossiers. Per opleiding wordt in het kwalificatiedossier beschreven welke competenties een beginnend beroepsbeoefenaar moet hebben, welke kerntaken en werkprocessen op dit beroep van toepassing zijn en welke indicatoren gebruikt worden om vast te stellen in hoeverre een deelnemer de gewenste competenties bezit. Ook bevat elk dossier een gedeelte over Leer-, Loopbaan- en Burgerschaps-competenties en algemene vakken als Nederlands, Rekenen / Wiskunde en moderne vreemde talen.

  Met de invoering van competentiegericht onderwijs speelt het mbo in op ontwikkelingen in het bedrijfsleven, waar competentiemanagement al enige jaren de basis voor het personeelsbeleid vormt.

  Competentiegericht onderwijs is géén onderwijsconcept. Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen hoe zij het onderwijs vormgeven.

   

  Tips:

  Als u meer wilt weten over de achtergronden van de invoering van competentiegericht onderwijs en de gewijzigde kwalificatiestructuur kunt u bijgaande brief (5 april 2007) lezen van de staatsecretaris van OCW Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart waarin zij hierover uitleg geeft.
  http://www.minocw.nl/documenten/10351.pdf.

   

  Links:

  www.colo.nl
  Site van de samenwerkende Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Op deze site o.a. informatie over de opbouw van het beroepsonderwijs (vmbo mbo), de kwalificatiestructuur en praktijkleren. Bij de algemene informatie staan steeds links voor meer informatie.

  www.kwalificatiesmbo.nl
  Op deze website (onderdeel van COLO)  kunt u alle kwalificatiedossiers vinden.

  www.mbo2010.nl
  Op deze site alles over de invoering van competentiegericht leren in het mbo: kwalificatiedossiers, regelgeving, praktijkvoorbeelden en thema’s als: onderwijskundige inrichting, beroepspraktijkvorming (BPV), examinering en diplomering, doorlopende leerlijnen, leer-, loopbaan- en burgerschapscompetenties (LLB), professionalisering en bedrijfsvoering.

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  www.mbo2010.nl  www.minocw.nl
   

  print
 3. Hoe wordt in het mbo in mijn regio gewerkt? Welke werkvormen? Wat is het onderwijsconcept? Hoe is de examinering geregeld?
  Antwoord:

  Competentiegericht onderwijs
  Alle mbo-instellingen zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling en invoering van competentiegericht onderwijs. De verplichte invoeringsdatum is 1 augustus 2010. Competentiegericht leren is geen onderwijsconcept. Wel spelen bij elk ROC een aantal thema’s een belangrijke rol, zoals de vormgeving van praktijkgericht onderwijs, de zelfstandigheid en zelfsturing van de deelnemer, de mate waarin individuele leertrajecten en maatwerk geboden worden, de inrichting van de (studie)loopbaanbegeleiding en de examinering. Elke mbo-instelling maakt hierin haar eigen keuzes, vaak afhankelijk van de regionale situatie. Op de websites van de mbo-instellingen is meestal aangegeven hoe het onderwijs er in het algemeen geregeld is. Daarnaast kunnen er verschillen bestaan tussen de verschillende sectoren en zelfs tussen opleidingen.

  Examinering
  Het mbo kent  op dit moment nog geen centrale landelijke examens. De verantwoordelijkheid voor de examens ligt bij de afzonderlijke mbo-instellingen. Daarbij wordt meestal nauw samengewerkt met de kenniscentra. Met het oog op de invoering van competentiegericht leren zijn de ROC’s bezig met een heroriëntatie op examinering. De bedoeling is dat het examen praktijkgerichter wordt dan voorheen. Ook zoeken de ROC’s de samenwerking met het bedrijfsleven. De vorm van examinering zal in de meeste gevallen bestaan uit een combinatie van toetsvormen, waarvan het portfolio en de proeve van bekwaamheid veelal deel uit maken. De kwaliteit van de examinering wordt bewaakt door de landelijke Inspectie van het onderwijs.
  Het ministerie van OCW is voornemens om een deel van het mbo-examen te centraliseren, te beginnen met Nederlands en Rekenen/ Wiskunde. Colo en de MBO Raad hebben het voorstel gedaan om te komen tot examenprofielen, waarin onderwijs en bedrijfsleven afspraken vastleggen over de (standaardisering van) examinering per kwalificatiedossier.
  De wijze van examinering kan nu nog per ROC en zelfs per opleiding verschillen. Voor informatie kunt u terecht op de websites van de betreffende ROC’s. Verder kunt u natuurlijk altijd in gesprek gaan met de betreffende mbo-instelling om antwoord te vinden op uw vraag.
   

  Tips:

  Een gemakkelijke manier om de internetadressen van de mbo-instellingen in uw regio te vinden is via de website van de MBO Raad. Ook de contactgegevens vindt u via de website van de MBO Raad.

   

  Links:

  www.mboraad.nl
  De MBO Raad is de overkoepelende raad voor alle ROC’s en vakscholen. Op de site treft u o.a. een overzichtskaart aan met alle mbo-instellingen inclusief hun vestigingen met doorklikmogelijkheid naar de website van elke instelling. Verder een overzicht van adressen- en contactgegevens. Ook bevat de site een aparte rubriek met benchmarkgegevens van diverse jaren: ontwikkelingen en trends en vergelijkingen met andere onderwijssectoren wat betreft deelnemersaantallen (groei/krimp), deelnemerstevredenheid, doorstroomgegevens, rendement (percentage gediplomeerden) en budgetbesteding.

  www.minocw.nl/examensmbo/
  Via deze link  vindt u recente informatie over examens in het mbo.
  www.minocw.nl/documenten/6342c.pdf
   

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  www.mboraad.nl

  print
 4. Welke mogelijkheden voor beroepenoriƫntatie, keuzebegeleiding en leerlingbegeleiding kent het mbo in mijn regio?
  Antwoord:

  Loopbaanoriëntatie
  Elke ROC hanteert wel de formule van een open dag of een informatieavond waarbij leerlingen met hun ouders zich kunnen oriënteren op een toekomstige opleiding. Daarnaast bieden mbo-instellingen de leerlingen van vmbo-scholen in hun regio vaak de mogelijkheid om proeflessen te volgen of op een andere manier met de school kennis te maken (in schoolverband).
   
  Keuzebegeleiding
  Wanneer de leerling niet weet aan welke opleiding hij/zij wil beginnen of niet weet welk beroep hij/zij interessant vindt, kan deze doorgaans hierbij ondersteund worden door een studie(loopbaan)adviseur. Ook als men al is ingeschreven en van opleiding wil veranderen, of als men na diplomering aan een vervolgstudie wilt beginnen is hulp mogelijk. Er zijn mbo’s waar men de leerlingen in de eerste weken in een soort carrouselmodel laat kennismaken met de verschillende mogelijkheden.

  Leerlingbegeleiding
  De meeste mbo-instellingen hebben de leerlingbegeleiding verdeeld in zogenaamde ‘eerstelijns’-begeleiding door de docent, de mentor en/of een studieloopbaanbegeleider en een ‘tweedelijns-begeleiding’ in de vorm van een studieloopbaancentrum, trajectbureau of studenten service centrum. In deze centra is de meer specialistische ondersteuning georganiseerd, zoals keuzebegeleiding en maatschappelijk werk. Sommige mbo-instellingen bieden ook ondersteuning op schuldhulpverlening, huisvesting of psychiatrische problematiek. Alle mbo-instellingen voeren gericht beleid op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Informatie over de ROC’s in uw regio vindt u op de websites van de betreffende instellingen. Verder kunt u natuurlijk altijd in gesprek gaan met de betreffende mbo-instelling om antwoord te vinden op uw vraag.

   

  Tips:

  Een gemakkelijke manier om de internetadressen van de mbo-instellingen in uw regio te vinden is via de website van de MBO Raad. Verder kunt u natuurlijk altijd in gesprek gaan met betreffende MBO instelling om antwoord te vinden op uw vraag of om een voorstel voor samenwerking in deze te doen. Ook de contactgegevens vindt u via de website van de MBO Raad.

   

  Links:

  www.mboraad.nl
  De MBO Raad is de overkoepelende raad voor alle ROC’s en vakscholen. Op de site treft u o.a. een overzichtskaart aan met alle mbo-instellingen inclusief hun vestigingen met doorklikmogelijkheid naar de website van elke instelling. Verder een overzicht van adressen- en contactgegevens. Ook bevat de site een aparte rubriek met benchmarkgegevens van diverse jaren: ontwikkelingen en trends en vergelijkingen met andere onderwijssectoren wat betreft deelnemersaantallen (groei/krimp), deelnemerstevredenheid, doorstroomgegevens, rendement (percentage gediplomeerden) en budgetbesteding.

  www.voortijdigschoolverlaten.nl
  Op deze website van het ministerie van OCW vindt u informatie over zaken als de kwalificatieplicht, het afsluiten van convenanten met onderwijsinstellingen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en zorg op school (o.a. Zorg Advies Teams (ZAT)) en Centra voor Jeugd en gezin.

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  www.mboraad.nl

   

  print