Ruimte voor nieuwe programma's

Met ingang van 1 augustus 2008 is de nieuwe wet voorzieningenplanning VO ingegaan. Scholen hebben hierdoor een grote vrijheid om het eigen onderwijsaanbod te bepalen. Wat verandert er in het voortgezet onderwijs door de invoering van de nieuwe planningswet en door vervanging van het Regionaal Arrangement (RA) in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)?Kies je kernvraag:
 1. Wat zijn opvallende verschillen tussen het nieuwe RPO en het oude RA?
  Antwoord:
  • Een RPO geldt voor alle schoolsoorten: vbo, mavo, havo,vwo, pro.  Dit in tegenstelling tot een regionaal arrangement dat alleen gericht was op het v(m)bo.
  • Een school met vmbo basis- en kaderberoepsgericht onderwijs krijgt een vbo-licentie. Dat betekent dat het onderwijsaanbod zonder RPO uitgebreid mag worden met andere (bv. intra- en intersectorale) vmbo- programma`s. De school dient echter altijd te voldoen aan de wettelijke- en inhoudelijke kaders en randvoorwaarden, zoals eisen ten aanzien van bepaalde sectorvakken en het centraal examen.
  • Een RPO moet voor 1 november van een kalenderjaar worden aangevraagd. De uitvoering van aangevraagde onderwerpen binnen een toegekend RPO gaat in per 1 augustus van het volgende kalenderjaar.
  • Er geldt een wettelijke verplichting om te overleggen met samenwerkingspartners. Dit dienen in ieder geval te zijn: het  vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de gemeente(n) en de provincie. De gemeente(n) krijgen hierbij een belangrijke rol om op overeenstemming gericht overleg te voeren over een concept RPO. De formele adviesfunctie van de provincie verdwijnt.
  • Een RPO duurt 5 jaar. Uiterlijk na 5 jaar vindt opnieuw overleg plaats.  Nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. Oude afspraken moeten tevens worden herbevestigd.
  • De grens van een regio wordt bepaald door de betreffende gemeentegrens(zen). Eén gemeente is dus de kleinste regio. In een RA kon een regio de grens zelf nog aangeven.
  • Minimaal 65% van het aantal bevoegde gezagen en minimaal  twee VO-besturen moeten een RPO ondersteunen. Zij dienen verder samen minimaal 60% van het aantal leerlingen in de regio te omvatten. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kan een ander bestuur een besluit van een RPO tegenhouden (= hindermacht) bij 10 % verlies aan leerlingen van een bepaalde vestiging.

   

  Links:

  www.cfi.nl
  Op deze website vindt u alle nieuwe regelingen, wijzigingen op bestaande regelingen en voorlichtingspublicaties van het ministerie van OCW. Er is ook een archief oudere regelingen.  U zoekt naar: Regeling voorzieningenplanning VO: VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008. Vervolgens kunt u tevens het “Aanvraagformulier en de toelichting voor een voorziening i.h.k.v. een Regionaal Plan  Onderwijsvoorzieningen” (bijlage 6) downloaden.

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  Cfi-regeling voorzieningenplanning VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008 en de wet voorzieningenplanning VO*.
  * De wet heet voluit: “Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen”.

  print
 2. Welke uitbreiding van onderwijsvoorzieningen kan formeel worden geregeld in een RPO?
  Antwoord:

  In een RPO kunnen de volgende zaken worden geregeld:

  • verplaatsing van een vestiging van een school
  • vorming van een nieuwe nevenvestiging van een school
  • afsplitsing van een school(en) van een scholengemeenschap
  • toevoeging van afsluitend onderwijs aan een nevenvestiging
  • toevoeging van onderwijsaanbod in de gemengde leerweg
  • toevoeging van een nieuwe vbo afdeling aan het v(m)b

   

  Aanvragen voor omzetting, verplaatsing, samenvoeging en stichting van nevenvestigingen worden nu beoordeeld volgens art. 75 WVO in plaats van art. 72 WVO. Deze aanvragen worden vanaf nu geregeld in een regionale samenwerking en worden uitgewerkt in een RPO. Het ministerie toetst of het regionaal plan en de aanvragen voor aanpassing van het onderwijsaanbod voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De minister bekostigt dergelijke aanpassingen, als regionale afspraken in een RPO zijn vastgelegd en er afstemming is geweest met het vervolgonderwijs, bedrijfsleven en betrokken gemeenten. Bovenstaande aanvragen worden op aanvraagformulieren als bijlage bij een RPO ingediend.

   

  Meer informatie:

  Vanaf medio augustus 2008 is op www.cfi.nl een stappenplan beschikbaar voor de aanvraag voor het stichten van een nieuwe school, het verplaatsen van een school en het vormen van een nieuwe nevenvestiging.

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  Cfi-regeling voorzieningenplanning:VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008 en de wet voorzieningenplanning VO*.

  * De wet heet voluit: “Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen."

  print
 3. Wat moet via een aparte bijlage van een RPO bij OCW worden aangevraagd?
  Antwoord:

  Het jaarlijks overzicht (ontwerp Plan van Scholen) is vervallen. Bij OCW moet worden aangevraagd:

  • het stichten van een nieuwe school of schoolsoort;
  • het splitsen van een school in twee gelijksoortige scholen;
  • het aanvragen van een lwoo-licentie voor een school of schoolsoort of uitbreiding van een bestaande licentie.


  Links:

  www.cfi.nl
  Op deze website vindt u alle nieuwe regelingen, wijzigingen op bestaande regelingen en voorlichtingspublicaties van het ministerie van OCW. Er is ook een archief van alle oudere regelingen. U zoekt naar: Regeling voorzieningenplanning VO: VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008
  Vervolgens kunt u tevens downloaden:

  • Aanvraagformulier en de toelichting: ‘stichting nieuwe school of scholengemeenschap’; ‘splitsing school of scholengemeenschap’.
  • Aanvraagformulier: ‘ex artikel WVO voor aanvraag nieuwe licentie LWOO of verbreding bestaande licentie LWOO/leerwegondersteunend onderwijs’.


  Gebruikt bronmateriaal:

  Cfi-regeling voorzieningenplanning VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008
  en de wet voorzieningenplanning VO*.
  * De wet heet voluit: “Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen”.

   

  print
 4. Wat kan - buiten een RPO om- bij OCW worden aangevraagd of worden aangemeld?
  Antwoord:
  • Een tijdelijke nevenvestigingen kan worden aangevraagd in verband met het voorzien in tijdelijke huisvestingsbehoefte (max. 15 jaar) van een hoofd- of nevenvestiging. Het begrip tijdelijke nevenvestiging komt in de plaats van dislocatie. Voorwaarde voor een tijdelijke  nevenvestiging is dat deze minder dan 3 km is gelegen van de betreffende hoofd- of nevenvestiging. Leerlingen op de nevenvestiging worden apart geteld. Een tijdelijke nevenvestiging dient tijdig (voor 1 mei) van een schooljaar aan CFI te worden gemeld.
  • Bij samenvoegingen van scholen of nevenvestigingen blijven licenties van afdelingen en schoolsoorten voor de betrokken vestigingen zonder meer gehandhaafd. Terugplaatsing naar de hoofdvestiging, zoals vroeger geregeld, is niet meer nodig.
  • Voor de omzetting van bijzonder naar openbaar onderwijs kan worden volstaan met een melding bij CFI. De omzetting van openbaar onderwijs naar bijzonder onderwijs in dezelfde schoolsoort moet worden aangevraagd op basis van art. 70, eerste lid WVO bij de minister. Daarnaast is nog een positief advies van de provincie nodig.     

   

  Links:

  www.cfi.nl
  Op deze website vindt u alle nieuwe regelingen, wijzigingen op bestaande regelingen en voorlichtingspublicaties van het ministerie van OCW. Er is ook een archief van alle oudere regelingen. 
  U zoekt naar: Regeling voorzieningenplanning VO: VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008.
   

  Gebruikt bronmateriaal:

  Cfi-regeling voorzieningenplanning VO/B&B/2007/26204  d.d. 8 juli 2008.
  en de wet voorzieningenplanning VO*.
  * De wet heet voluit: “Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen”.
   

  print
 5. Welke eisen worden gesteld om het vmbo met een van de vijf nieuwe vmbo programma uit te breiden?
  Antwoord:

  De nieuwe vmbo programma`s (Techniek-breed, ICT-route, Sport dienstverlening en veiligheid, Technologie in de GL en Intersectoraal) hoeven niet meer te worden aangevraagd in een RPO indien de school een vbo-licentie bezit. Er zijn alleen specifieke inhoudelijke voorwaarden waar u zich aan dient te houden. Te weten:

  1. Voor uitbreiding met een intrasectoraal programma zijn de twee onderliggende vbo-afdelingslicenties noodzakelijk.

  2. Voor de aanvraag van een intersectoraal programma is ten minste de licentie van één afdeling in twee onderliggende sectoren nodig.

   

  Links:

  www.cfi.nl
  Op deze website vindt u alle nieuwe regelingen, wijzigingen op bestaande regelingen en voorlichtingspublicaties van het ministerie van OCW. Er is ook een archief van alle oudere regelingen.  U zoekt naar: Regeling voorzieningenplanning VO:VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008.

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  Cfi-regeling voorzieningenplanning VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008 en de wet voorzieningenplanning VO*.
  * De wet heet voluit: “Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen”.
   

  print
 6. Welke eisen worden gesteld om het vmbo met een geheel nieuw vmbo programma uit te breiden?
  Antwoord:

  Het aanvragen van een nieuw programma, bijvoorbeeld specifiek gericht op een regio, is mogelijk via de bestaande regelgeving (WVO, artikel 25 en 29, zesde lid). Uit het onderzoek van de Adviesgroep vmbo (‘Ruimte gewaarborgd’) is gebleken dat de meeste nieuwe programmavoorstellen technisch gezien ondergebracht kunnen worden in de bestaande programmastructuur (inclusief de vijf nieuwe reguliere vmbo-programma’s). De huidige programma’s met de globaal geformuleerde exameneenheden bieden veel mogelijkheden om het onderwijs school- of regiospecifiek in te vullen. De verwachting is dat het ministerie slechts in hoge uitzonderingen nieuwe programma’s zal toestaan.

   

  Links:

  www.adviesgroepvmbo.nl
  “Ruimte gewaarborgd”, maart 2008   
  http://www.adviesgroepvmbo.nl/images/stories/ruimte_gewaarborgd_-_adviesgroep_vmbo_-_26_maart_2008.pdf

  “Voortvarend vmbo”, mei 2006     
  http://www.adviesgroepvmbo.nl/images/stories/voortvarend_vmbo.pdf

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  WVO artikel 25 en 29, zesde lid
   

  print
 7. Welke eisen gelden als een school binnen een RPO een vbo-afdeling wil splitsen, verplaatsen of samenvoegen?
  Antwoord:

  Een vbo- afdeling splitsen, verplaatsen, samenvoegen of toevoegen behoeft niet meer de toestemming van de minister en kan in een RPO worden geregeld.

   

  Meer informatie:

  Vanaf medio augustus 2008 is op www.cfi.nl een stappenplan beschikbaar voor de aanvraag voor het stichten van een nieuwe school, een verplaatsing of het vormen van een nieuwe nevenvestiging.

   

  Links:

  www.cfi.nl
  Op deze website vindt u alle nieuwe regelingen, wijzigingen op bestaande regelingen en voorlichtingspublicaties van het ministerie van OCW. Er is ook een archief van alle oudere regelingen. U zoekt naar: Regeling voorzieningenplanning VO:VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008. Hier kunt u tevens het Aanvraagformulier en de toelichting voor een voorziening i.h.k.v. een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (bijlage 6) downloaden.

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  Cfi-regeling voorzieningenplanning VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008 en de wet voorzieningenplanning VO*.
  * De wet heet voluit: “Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen”.

   

  print
 8. Welke eisen gelden als een school binnen een RPO een nevenvestiging vbo of een mavo/theoretische leerweg wil toevoegen aan een havo/vwo scholengemeenschap?
  Antwoord:

  De toevoeging van een mavo/theoretische leerweg aan een havo/vwo scholengemeenschap dient te voldoen aan de (oude) stichtingsnorm van 65 leerlingen per leerjaar en kan dan binnen een RPO worden aangevraagd.

   

  Meer informatie:

  Vanaf medio augustus 2008 is op www.cfi.nl een stappenplan beschikbaar voor de aanvraag voor het stichten van een nieuwe school, een verplaatsing of het vormen van een nieuwe nevenvestiging.

   

  Links:

  www.cfi.nl
  Op deze website vindt u alle nieuwe regelingen, wijzigingen op bestaande regelingen en voorlichtingspublicaties van het ministerie van OCW. Er is ook een archief van alle oudere regelingen. U zoekt naar: Regeling voorzieningenplanning VO: VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008. Hier kunt u tevens het Aanvraagformulier en de toelichting voor een voorziening i.h.k.v. een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (bijlage 6) downloaden.

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  Cfi-regeling voorzieningenplanning VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008 en de wet voorzieningenplanning VO*.
  * De wet heet voluit: “Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen”.

  print
 9. Blijven vmbo-licenties - verkregen binnen een RA - geldig na invoering van de wet- en regelgeving van een RPO?
  Antwoord:

  Een RA is per 1 augustus 2008 automatisch omgezet in een RPO.Licenties van vmbo-programma`s verkregen binnen een RA zijn daarin meegenomen. Na afloop van de looptijd (max. 5 jaar) van een RA/RPO, dienen de gemaakte afspraken opnieuw te worden bevestigd. Indien gemaakte afspraken uit een RA/RPO niet worden herbevestigd of worden aangepast, dan verliezen de eerder verkregen licenties hun geldigheid.

   

  Links:

  www.cfi.nl
  Op deze website vindt u alle nieuwe regelingen, wijzigingen op bestaande regelingen en voorlichtingspublicaties van het ministerie van OCW.Er is ook een archief van alle oudere regelingen. U zoekt naar: Regeling voorzieningenplanning VO: VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008. Hier kunt u tevens het Aanvraagformulier en de toelichting voor een voorziening in het kader van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (bijlage 6) downloaden.

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  Cfi-regeling voorzieningenplanning VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008 en de wet voorzieningenplanning VO*.
  * De wet heet voluit: “Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen”.
   

  print
 10. Wat gebeurt er als de 5 jaarstermijn van een RPO is afgelopen?
  Antwoord:

  Na 5 jaar eindigt de bekostiging voor verkregen licenties indien niet opnieuw een RPO is afgesloten of inmiddels voldaan wordt aan de norm van het stichten van een nieuwe school of schoolsoort.

   

  Links:

  www.cfi.nl
  Op deze website vindt u alle nieuwe regelingen, wijzigingen op bestaande regelingen en voorlichtingspublicaties van het ministerie van OCW. Er is ook een archief van alle oudere regelingen. U zoekt naar: Regeling voorzieningenplanning VO:VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008.Hier kunt u tevens het Aanvraagformulier en de toelichting voor een voorziening in het kader van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (bijlage 6) downloaden. 
   

  Gebruikt materiaal:

  Cfi-regeling voorzieningenplanning VO/B&B/2007/26204 d.d. 8 juli 2008 en de wet voorzieningenplanning VO*.
  * De wet heet voluit: “Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen”.
   

  print