Samenwerking beroepsonderwijs - bedrijfsleven

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven weten elkaar steeds beter te vinden. De overheid stimuleert en faciliteert deze samenwerking. Welke mogelijkheden zijn er voor subsidiëring van deze samenwerking? Hoe krijg ik zicht op goede voorbeelden van deze samenwerking?Kies je kernvraag:
 1. Welke regelgeving bestaat er voor de samenwerking (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven?
  Antwoord:

  Er bestaat op dit moment geen speciale regelgeving voor de samenwerking (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven. Het dichtst bij komt het in 2003 afgesloten Convenant ‘Samenwerking ten behoeve van Innovatie in het beroepsonderwijs’ tussen OCW, Hét Platform Beroepsonderwijs en de Stichting van de Arbeid. Doel van dit convenant is het bevorderen van activiteiten en het versterken van de relatie tussen onderwijsinstellingen en het regionale of sectorale bedrijfsleven. Verder wordt in andere wet- en regelgeving op deelaspecten aandacht besteed aan de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Een voorbeeld daarvan is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), waarin o.a. artikelen rond beroepspraktijkvorming in het mbo, de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven bij de vormgeving van het beroepsonderwijs en de rol van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn opgenomen.

   

  Links:

  www.minocw.nl
  Op deze website van het ministerie van OCW vindt u alle informatie over het onderwijs: het onderwijsstelsel, de rol van OCW, de wet- en regelgeving en feiten en cijfers rond onderwijs. Bij het thema beroepsonderwijs kunt u o.a. informatie vinden over de strategische agenda, de niveaus van het mbo, de opzet van mbo-opleidingen, kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en vele andere zaken. De website heeft een zoeksysteem voor documenten, zoals nieuwsberichten, toespraken, publicaties, kamerstukken en beleidsonderzoeken.

  www.overheid.nl en www.overheidsloket.nl
  De website www.overheid.nl kondigt zichzelf aan als ‘de wegwijzer naar informatie en alle diensten van alle overheden’. U kunt zoeken op gemeente, provincie of rijksoverheid, maar ook op thema, waaronder ‘onderwijs’ waarna u toegang heeft tot een schat aan informatie over o.a. schoolsoorten, subsidies, inspectie etc. etc. www.overheidsloket.nl is onderdeel van de eerste website.

  De tekst van het Convenant ‘Samenwerking ten behoeve van Innovatie in het beroepsonderwijs” is op deze site te vinden door te zoeken op de trefwoorden ‘leerwerktrajecten vmbo’. Ook de complete tekst van de WEB is hier te vinden.
   

   

   

  print
 2. Welke financiƫle mogelijkheden (subsidies) zijn er voor de samenwerking van (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven?
  Antwoord:

  Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor de samenwerking van beroepsonderwijs en  bedrijfsleven, bijvoorbeeld:


  Beroepsonderwijs in bedrijf (BiB)
  Doel van de regeling Beroepsonderwijs in Bedrijf is de samenwerking te versterken tussen ondernemers en beroepsonderwijsinstellingen om zo het leren in de praktijk te verbeteren. Het beroepsonderwijs moet aantrekkelijker worden en beter gaan aansluiten op de arbeidsmarkt met als eindresultaat een beter en hoger gekwalificeerde beroepsbevolking. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die samenwerken met een vmbo of mbo-instelling om het praktijkleren te verbeteren, kunnen subsidie aanvragen voor projecten. Meer info: http://www.senternovem.nl/beroepsonderwijsinbedrijf/index.asp.


  Belastingvoordeel voor ondernemers
  Voor ondernemers is het in sommige gevallen mogelijk fiscale voordelen te behalen. Het gaat hierbij dan vooral om de afdrachtvermindering loonbelasting en premies volksverzekeringen onderwijs. Op de site van de belastingdienst  www.belastingdienst.nl  kunt u onder zakelijk met de zoekterm “afdrachtvermindering onderwijs” een achttal categorieën personeel vinden, waarvoor zo’n afdrachtvermindering mag gelden.  Ook de volgende link is bruikbaar: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/lb22_arbeidsrelaties/lb22_arbeidsrelaties-13.html.


  Subsidie Ondernemerschap en Onderwijs
  De subsidieregeling Ondernemerschap en Onderwijs geeft een financiële stimulans aan het onderwijs. De overheid wil op deze manier onderwijsinstellingen stimuleren om ondernemerschapsactiviteiten in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in hun lesprogramma's op te nemen. Door het aanleren van de benodigde kennis, vaardigheden en houding wordt het ondernemersklimaat verbeterd. De overheid vindt het ondernemerschap van groot belang voor economische groei en de sociale samenhang van een samenleving. http://www.senternovem.nl/senternovem/financiele_steun/index.asp

  Pieken in de Delta
  Op basis van deze nota heeft het Ministerie van Economische Zaken voor de periode 2006-2010 zes regionale programma's opgesteld, in samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheid. Het centrale uitgangspunt is het stimuleren van gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen, waar bijvoorbeeld een verbeterde arbeidsmarkt er één van is.
  De programma's worden gezamenlijk uitgevoerd en gelden voor zes Nederlandse gebieden: Noord-Nederland, Noordvleugel Randstad, Zuidvleugel Randstad, Zuidwest-Nederland, Zuidoost-Nederland en Oost-Nederland. Zie www.piekenindedelta.nl voor informatie over de subsidieregeling. 
   

  Links:

  www.overheid.nl en www.overheidsloket.nl
  De website www.overheid.nl kondigt zichzelf aan als ‘de wegwijzer naar informatie en alle diensten van alle overheden’. U kunt zoeken op gemeente, provincie of rijksoverheid, maar ook op thema, waaronder ‘onderwijs’ waarna u toegang heeft tot een schat aan informatie over o.a. schoolsoorten, subsidies, inspectie etc. etc. www.overheidsloket.nl is onderdeel van de eerste website.
  http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=product&product_id=901233
  http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=10068

  www.senterrnovem.nl
  Senternovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken voor duurzaamheid en innovatie. Het agentschap coördineert diverse programma’s en subsidieregelingen op dit terrein. Naast informatie over deze programma’s en subsidieregelingen is veel informatie te vinden over projecten, publicaties en instrumenten.
  http://www.senternovem.nl/senternovem/financiele_steun/index.asp
  http://www.senternovem.nl/beroepsonderwijsinbedrijf/index.asp


  www.belastingdienst.nl
  Deze website biedt voor ‘ondernemers’ alle informatie over financiële regelingen rond stages en leerwerkbanen. Deze informatie kunt u vinden door in de zoekfunctie te zoeken op ‘leerlingen en stagiairs’ of op ‘afdrachtvermindering onderwijs’.

  www.piekenindedelta.nl
  Pieken in de Delta is de gebiedsgerichte economische agenda van Nederland. Bedoeling is bij te dragen aan de ambitie om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken binnen een sterk en innovatief Europa. Pieken in de Delta stimuleert gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen, o.a. door het verstrekken van subsidie. Op de site kan doorgeklikt worden naar de plannen voor de 6 regio’s.

   

  Gebruikt bronmateriaal:

  http://overheidsloket.overheid.nl
   

  print
 3. Welke 'good practices' bestaan er al rond de samenwerking vmbo/mbo en bedrijfsleven?
  Antwoord:

  Er bestaan al veel voorbeelden van projecten en ‘good practices’ in de samenwerking van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Op de hieronder genoemde websites zijn beschrijvingen en verwijzingen naar projecten te vinden.

   

  Links:

   

  www.hetplatformberoepsonderwijs.nl
  Op de website van Hét Platform Beroepsonderwijs vindt u veel informatie over startende, lopende en al afgeronde projecten. U kunt o.a. zoeken onder projecten, good practices en kenniskringen.

  http://www.senternovem.nl/beroepsonderwijsinbedrijf/Projecten/index.asp
  Als u bovenstaande link volgt komt u bij een lijst van projecten die subsidie hebben ontvangen via de BiB-regeling. Het gaat altijd om samenwerkingsprojecten onderwijs en bedrijfsleven (MKB).
   

  print