Zorgstructuur

Gemeenten hebben tot taak te komen tot een doelmatig en integraal jeugdbeleid. De lokale overheid krijgt daarin steeds meer een sturende rol. Het is van belang te weten welke lokale initiatieven gemeenten, eventueel in samenwerking met de provincie, ontplooien op het gebied van jeugdzorg.Kies je kernvraag:
 1. Wat is het lokale jeugdbeleid van mijn gemeente?
  Antwoord:

  Gemeenten hebben tot taak te komen tot een doelmatig en integraal jeugdbeleid. De lokale overheid krijgt daarin steeds meer een sturende rol. Belangrijk hierbij is dat het aanbod van voorzieningen voor jeugdigen op lokaal niveau goed op elkaar afgestemd is en dat goed wordt samengewerkt. Daarnaast hebben gemeenten in 2005 een vijftal taken gekregen ten aanzien van de jeugdzorg:

  • Informatie en advies
  • Signalering
  • Toeleiding naar hulp
  • Licht pedagogische hulp
  • Coördinatie van zorg

  Ten aanzien van de jeugdzorg dient de gemeente ook goede afspraken te maken met de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg.

  Alle scholen hebben tegenwoordig een Zorgadviesteam (ZAT) en werken daarbij intensief samen met de gemeente. Veel scholen zijn bezig de effectiviteit van het werken van die teams te vergroten.

  Aan het einde van deze kabinetsperiode, in 2011, moeten alle gemeenten beschikken over een Centrum Jeugd en gezin, dat alle hulpverlening aan probleemkinderen gaat regelen.

  Per 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar van kracht. Deze kwalificatieplicht geldt voor jongeren die:
  nog geen achttien jaar zijn;

  • Nog geen startkwalificatie hebben behaald; en
  • De volledige leerplicht achter de rug hebben.

  Maatregelen die worden genomen in het kader van deze regeling zijn:

  • Scholen ontvangen extra gelden via lumpsum.
  • Er komt 1 loket bij de IB-groep voor registratie.
  • De inspectie analyseert lokale aanpakken voor het voorkomen van spijbelen.


  Samenwerkingsverbanden tussen scholen in een gemeente of daarbuiten zijn samen verantwoordelijk voor de gezamenlijke voorzieningen in de zorgstructuur. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om rebound-voorzieningen, OPDC’s of ondersteuning bij indicaties voor regionale verwijzingscommissies.

  Voor een preventieve aanpak van schooluitval en het omgaan met zorgleerlingen is het pedagogische klimaat in de school van groot belang. Het gaat daarbij vooral om het pedagogisch handelen in het primaire proces.
  De afstemming tussen het primaire proces, de zorgstructuur binnen de school en daarbuiten is daarnaast van groot belang voor het bieden van goede zorg voor de leerling.

  Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om voor al hun leerlingen een passend onderwijsaanbod te formuleren: voor elk kind een passende plek in het onderwijs. Scholen gaan daartoe samenwerken in zogenaamde regionale netwerken.
   

  Links:

  http://www.zios.nl/
  Deze site is een  loket voor informatie over de jeugdzorg en de partners die daarin een rol spelen.
  In 2007 hebben alle scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroeps-onderwijs een Zorgadviesteam, kortweg ZAT. Jongeren krijgen daarmee een vangnet binnen hun eigen vertrouwde schoolomgeving. 

  http://www.zorgvoorjeugd.nu/
  Hier vindt u informatie over hoe Brabantse gemeenten beleid voeren om problemen van jeugdigen van 0 tot 23 jaar tijdig te signaleren en hoe ze daar passende zorg op bieden.

  http://www.leerplicht.net
  Op deze site vindt u alle informatie over de leerplichtwet.

  www.passendonderwijs.nl
  De organisatie Passend Onderwijs heeft tot doel regionaal ontwikkelingen in het land te begeleiden, te ondersteunen en te coördineren. Op vele plaatsen en in vele regio's wordt al gewerkt aan de realisering van passend onderwijs. Besturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, instellingen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg zijn met elkaar in gesprek. In een aantal gevallen wordt er ook al daadwerkelijk gewerkt aan passend onderwijs. Samenvattende beschrijvingen van al die activiteiten vindt u onder de kop ‘Uit de praktijk’.
  De meest actuele stand van zaken rond de ontwikkeling van passend onderwijs is te vinden in de kop ‘Volgsysteem’.
   

  Gebruikt bronmateriaal:

  Brochure Opvoed- en opgroeiondersteuning November 2004 Ministerie VWS.
  Brochure kansen voor kinderen. Programma ministerie Jeugd en Gezin 2007-2011.

  print